Zaburzenia hormonalne w chorobach nowotworowych

Abstract

Author(s): Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Barbara Borowicz, Teresa MaÅ?ecka-Massalska

Choroby nowotworowe mog?? by?? przyczyn?? zaburze?? endokrynnych. Nowotwory gruczo??ów dokrewnych wykazuj??c autonomiczn?? czynno???? hormonaln?? wywo??uj?? objawy nadczynno??ci. Nowotwory nieendokrynne zlokalizowane w obr??bie gruczo??ów lub ich s??siedztwie mog?? niszczy?? gruczo??y prowadz??c do ich niedoczynno??ci. Wydzielanie hormonów przez guzy poza gruczo??ami dokrewnymi (tzw. ektopowe) jest przyczyn?? zespo??ów paranowotworowych, które nie s?? bezpo??rednio nast??pstwem miejscowego naciekania czy przerzutów, tylko endokrynnej aktywno??ci komórek guza. Endokrynne zespo??y paranowotworowe mog?? by?? jednym z pierwszych objawów choroby nowotworowej, wyprzedzaj??c objawy kliniczne nowotworu i pozwalaj??c na jego wczesne wykrycie, a ich monitorowanie pozwala oceni?? skuteczno???? leczenia przeciwnowotworowego. Szczególnie hiperkalcemia, hiponatremia i hiperkortyzolemia b??d??ce nast??pstwem ektopowego wydzielania hormonów przez nowotwory pogarszaj?? rokowanie i wymagaj?? leczenia uzupe??niaj??cego.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20