Weryfikacja XVI (X-ray volume imaging) u??o?enia chorych w trakcie radioterapii radykalnej na okolic?? miednicy

Abstract

Author(s): Monika Konopka-Filippow, Dominika Hempel, Natalia SamoÅ?yk-Kogaczewska, Anna MuÅ?ko, Tomasz Filipowski , Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko

Wst??p. Precyzyjna odtwarzalno???? pozycji terapeutycznej pacjenta jest sta??ym priorytetem w radioterapii. Zmiany okre??lonej pozycji terapeutycznej przek??adaj?? si?? na efektywno???? leczenia pogarszaj??c jako???? radioterapii, st??d istnieje potrzeba udoskonalania metod pozycjonowania pacjenta oraz technik weryfikuj??cych i koryguj??cych pozycj?? terapeutyczn?? chorego przed lub w czasie seansu napromieniania. Tomografia komputerowa wi??zki kilowoltowej CBCT – jako system XVI jest jednym ze sposobów weryfikacji u??o?enia pacjenta. Cel pracy. Analizy odtwarzalno??ci u??o?enia pacjentów chorych na nowotwory okolicy miednicy na podstawie oznaczonych przesuni???? przy wykorzystaniu systemu XVI zintegrowanego z aparatem terapeutycznym przyspieszacza liniowego firmy Elekta. Materia??y i metody. Zweryfikowano u??o?enie 37 pacjentów poddanych radioterapii radykalnej na okolic?? miednicy technik?? 3D IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy, radioterapia modulacj?? intensywno??ci wi??zki), w Zak??adzie Radioterapii Bia??ostockiego Centrum Onkologii za pomoc?? XVI. Do stabilizacji pozycji terapeutycznej wykorzystaniem system AIO lub klocek pod kolana. Leczenie chorych realizowano na aparatach terapeutycznych firmy Elekta z zintegrowanym systemem weryfikacji u??o?enia pacjenta – XVI. Wyniki. Najwi??ksze ??rednie warto??ci przesuni???? u??o?enia w ca??ej grupie badanej odnotowano w osi Y (0,76 cm), najmniejsze w osi Z (0,05 cm,). Najwi??ksze ??rednie warto??ci b????dów w pozycjonowaniu chorych odnotowano przed 14., 23., oraz 24. frakcj?? radioterapii (RT) odpowiednio dla osi Z, X i Y. Przesuni??cia u m???czyzn wzgl??dem wszystkich osi X, Y, Z wynosi??y ??rednio 0,22cm (SD=0,28), a najwi??ksze odchylenie w u??o?eniu odnotowano przed 20 frakcj?? RT (0,32cm). Pod wzgl??dem kierunku przesuni??cia ??rednie warto??ci w odniesieniu do osi X i Y s?? niewielkie, wynosz?? odpowiednio 0,01cm i 0,07cm. U pacjentów stabilizowanych systemem AIO ??rednia przesuni???? wzgl??dem wszystkich osi X, Y, Z wynosi??a 0,22cm (SD=0,15), natomiast z u?yciem klocka pod kolanami ??rednio 0,27cm (SD=0,23). Wnioski. Weryfikacja pozycjonowania pacjenta z wykorzystaniem CBCT jest wygodnym sposobem kontroli u??o?enia w ka?dym momencie radioterapii umo?liwiaj??c automatyczn?? korekt?? b????dów. Wydaje si??, i? system stabilizacji AIO wykazuje wi??ksz?? precyzj?? w unieruchomieniu chorego w porównaniu do zastosowania wy????cznie klocka pod kolanami. Automatyczna korekta przesuni???? w u??o?eniu pacjentów podnosi precyzyjno???? radioterapii, co przek??ada si?? na wi??ksze szanse skutecznego leczenie.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20