STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U PACJENTEK DO??WIADCZAJ??CYCH POTRAUMATYCZNEGO ROZWOJU LECZONYCH ONKOLOGICZNIE

Abstract

Author(s): Agnieszka Mazurkiewicz

Wprowadzenie. Stres towarzyszy niemal ka?demu pacjentowi z chorob?? nowotworow??. Zwi??zany jest z oczekiwaniem na diagnoz??, konfrontacj?? z chorob??, wyst??puje na etapie decyzji o leczeniu, a tak?e podczas leczenia. Na jednych stres wp??ynie parali?uj??co natomiast na innych mobilizuj??co, a odpowiednie sposoby radzenia sobie z nim mog?? wp??yn???? na pozytywn?? adaptacj??. Cel pracy. Analiza zwi??zku mi??dzy potraumatycznym rozwojem i stylami radzenia sobie w sytuacji stresowej oraz okre??lenie jakie style radzenia sobie z sytuacj?? stresow?? preferuj?? kobiety do??wiadczaj??ce rozwoju potraumatycznego. Materia?? i metodyka. Badaniem obj??to 40 kobiet napromienianych z powodu nowotworu z??o??liwego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Pacjentki wype??nia??y Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Wyniki i wnioski. Mi??dzy potraumatycznym rozwojem a stylem skoncentrowanym na zadaniu i stylem skoncentrowanym na unikaniu wyst??puje istotna statystycznie pozytywna korelacja (r= 0,349 i r= 0,445). Kobiety z niskim poziomem potraumatycznego rozwoju osi??gn????y najwy?szy wynik w stylach skoncentrowanych na unikaniu i na emocjach. Kobiety z przeci??tnym poziomem potraumatycznego rozwoju osi??gn????y przeci??tny poziom w ka?dym z trzech stylów radzenia sobie, nieznacznie preferuj??c styl emocjonalny. Kobiety z wysokim poziomem potraumatycznego rozwoju preferowa??y unikowy styl radzenia sobie z sytuacj?? stresow??. Unikowe i zadaniowe style radzenia sobie w sytuacji stresowej s?? wa?nym elementem maj??cym zwi??zek z wyst??pieniem potraumatcznego rozwoju u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej. Kobiety osi??gaj??ce niski, przeci??tny i wysoki poziom potraumatycznego rozwoju ró?ni?? si?? pod wzgl??dem stosowania stylów radzenia sobie ze stresem.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20