RZADKIE ZABURZENIA HORMONALNE W PRZEBIEGU CHOR??B NOWOTWOROWYCH

Abstract

Author(s): Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Teresa MaÅ?ecka-Massalska

Niektóre nowotwory spoza uk??adu endokrynnego wytwarzaj?? i wydzielaj?? hormony lub substancje o podobnej budowie i funkcji (wydzielanie ektopowe), co mo?e prowadzi?? do specyficznych hormonalnych zespo??ów paranowotworowych. Znacznie cz????ciej ni? kliniczne objawy nadmiaru hormonów pojawia si?? wytwarzanie fragmentów hormonów lub ich prekursorów, co stanowi istotny element diagnostyczny w chorobie nowotworowej o nietypowym b??d? sk??poobjawowym przebiegu, poniewa? st???enie wydzielanej ektopowo substancji hormonalnej jest przydatnym markerem nowotworowym. Stosunkowo cz??ste s?? zespo??y paranowotworowe jak hiperkalcemia, hiponatremia czy zespó?? Cushinga pochodzenia ektopowego. Hiperkalcemia wynikaj??ca z nadprodukcji przez tkank?? nowotworow?? bia??ka podobnego do parathormonu (PTH-rP – parathyroid hormone-related peptide), jest najcz??stszym objawem zaburze?? hormonalnych zwi??zanych z nowotworem, dotycz??c nawet 10% chorych. Drugim pod wzgl??dem cz??sto??ci endokrynnym objawem choroby nowotworowej jest ektopowa produkcja wazopresyny, okre??lana mianem nieadekwatnej sekrecji hormonu antydiuretycznego (SIADH – syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion). Natomiast zespó?? ektopowego wydzielania kortykotropiny (ACTH) odpowiadaj??c za 10-15% przypadków zespo??u Cushinga, jest drug?? po kortykotropinoma przyczyn?? endogennej hiperkortyzolemii. Inne endokrynne zespo??y paranowotworowe wyst??puj?? z istotnie mniejsz?? cz??sto??ci??.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20