ROLA UZUPE?NIAJ??CEJ RADIOTERAPII W NOWOTWORACH ??LINIANEK

Abstract

Author(s): Izabela Kordzi├ů?ska-Cisek, Ludmi├ů?a Grzybowska-Szatkowska

Nowotwory du?ych gruczo??ów ??linowych s?? bardzo zró?nicowan?? pod wzgl??dem histopatologicznym grup?? nowotworów. Wyró?niamy 24 typy histopatologiczne w??ród których najcz??stszymi s?? rak ??luzowo- naskórkowy i gruczo??owo torbielowaty. Podstaw?? leczenia radykalnego jest chirurgiczne usuni??cie ??linianki uzupe??nione u cz????ci chorych radioterapi?? lub radiochemioterapi??. Brak jest du?ych randomizowanych bada?? prospektywnych mog??cych wykaza?? korzy??ci w zakresie prze?ycia ca??kowitego lub kontroli miejscowej w poszczególnych typach histopatologicznych. Badania wskazuj?? i? nowotwory ??linianek generalnie s?? promieniooporne. Mimo tego, w przypadku nieradykalnego marginesu resekcji oraz du?ego zaawansowania choroby w wi??kszo??ci typów histopatologicznych stosuje si?? uzupe??niaj??c?? radioterapi??. Badania nie potwierdzaj?? jednak wp??ywu leczenia uzupe??niaj??cego na LC i OS w raku ??luzowo-naskórkowym. Natomiast w raku gruczo??owo- torbielowatym i raku gruczo??owym radioterapia zwi??ksza kontrol?? miejscowa i wyd??u?a prze?ycie ca??kowite. W raku zrazikowym i z??o??liwym guzie mieszanym zysk z radioterapii nie jest oczywisty. Napromienianie w tych nowotworach mo?e poprawia?? kontrol?? miejscow?? i wyd??u?a?? prze?ycie w przypadkach bardziej zaawansowanych. Radioterapia oraz radiochemioterapia powinny by?? stosowane w raku p??askonab??onkowym ??linianek, podobnie jak w przypadku innych nowotworów regionu g??owy i szyi. W pozosta??ych typach histologicznych, ze wzgl??du na rzadko???? wyst??powania niewiele jest danych na temat korzy??ci z zastosowania napromieniania. Jedynie w gruczolaku podstawnokomórkowym wykazano i? uzupe??niaj??ce napromienianie wyd??u?a prze?ycie w przypadkach bardziej zaawansowanych.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20