ROLA RADIOTERAPII U CHORYCH NA CZERNIAKA B?ONY ??LUZOWEJ TERENU G?OWY I SZYI ??? PRZEGL??D PI??MIENNICTWA

Abstract

Author(s): Beata Sas-KorczyÅ?ska, Tomasz Walasek, Anna Patla2 (BF), Elżbieta Pluta2 (BF), Agnieszka Szadurska2 (F), Agnieszka Chrostowska1 (F), Marian Reinfuss

Post??powaniem z wyboru w grupie chorych na czerniaka ??luzówek terenu g??owy i szyi (head and neck mucosal melanoma – HNMM) jest pierwotne leczenie chirurgiczne, z prób?? usuni??cia nowotworu w granicach zdrowych tkanek. Niestety, uzyskanie radykalno??ci zabiegu operacyjnego jest trudne, g??ównie z powodu warunków anatomicznych w terenie operowanym, zwi??zanych z bliskim s??siedztwem wielu wa?nych funkcjonalnie i krytycznych ?yciowo, struktur. Nale?y podkre??li??, ?e HNMM cechuje si?? szczególnie cz??stym rozwojem niepowodze?? – wznów miejscowych. Analiza pi??miennictwa pokazuje, ?e znacz??ca wi??kszo???? badaczy dosy?? jednoznacznie dowodzi, i? w porównaniu z samodzielnym leczeniem chirurgicznym, zastosowanie pooperacyjnej radioterapii (PRT) obni?a cz??sto???? wznów lokoregionalnych HNMM. Niestety, PRT nie wp??ywa na popraw?? wyników w zakresie odleg??ych prze?y?? chorych, co wi???e si?? g??ównie z tendencj?? HNMM do szczególnie wczesnego i masywnego rozsiewu nowotworu. Powszechnie przyj??tymi wskazaniami do zastosowania PRT jest makro- lub mikroskopowa nieradykalno???? zabiegu operacyjnego; szersze wskazania, sugerowane przez niektórych badaczy, obejmuj?? równie? chorych zoperowanych radykalnie z mikroskopowo niewielkim marginesem. Preferowana obecnie ca??kowita dawka promieniowania to 60- 70Gy, podanych w czasie 6-7 tygodni wed??ug schematu klasycznego frakcjonowania tj. 1,8-2,0 Gy podawanych jeden raz dziennie. Natomiast do samodzielnej radioterapii (SRT) kwalifikowani s?? g??ównie chorzy z zaawansowanym procesem nowotworowym, albo chorzy nie kwalifikuj??cy si?? do leczenia chirurgicznego z powodu z??ego stanu sprawno??ci; s?? w tej grupie równie? pacjenci, którzy nie wyrazili zgody na leczenie operacyjne. SRT stwarza szanse nie tylko dobrego efektu paliatywnego, ale i u cz????ci chorych, ca??kowitego wyleczenia miejscowego. Warunkiem jest zastosowanie np. IMRT (Intensity-modulated radiotherapy- Radioterapia o modulowanej intensywno??ci wi??zki) oraz podanie odpowiednio wysokiej dawki biologicznej promieniowania, najcz????ciej przy zastosowaniu schematu hypofrakcjonowania dawki. Niew??tpliwie nadziej?? na wyra?n?? popraw?? wyleczalno??ci miejscowej w tej grupie chorych stwarza zastosowanie radioterapii z u?yciem wi??zki protonowej lub jonów w??gla.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20