Rola kindlin w procesie nowotworzenia

Abstract

Author(s): Aleksandra KozÅ?owska, Anna Brzozowska, JarosÅ?aw KozÅ?owski, Janusz Kocki

Bia??ka z rodziny kindlin sk??adaj?? si?? z trzech podgrup: kindliny1, kindliny 2 i kindliny 3. G??ównym zadaniem kindlin jest odbieranie i przekazywanie sygna??ów przez b??on?? komórkow?? w obu kierunkach poprzez wi??zanie i aktywowanie integryn. Efektem ich dzia??ania jest wp??yw na adhezj?? i migracj?? komórkow?? a w konsekwencji na ró?nicowanie, proliferacj?? i prze?ycie komórek. W pracy przedstawiono charakterystyk?? bia??ek z grupy kindlin i ich rol?? w szlakach sygna??owych ze szczególnym uwzgl??dnieniem roli kindlin w procesie karcynogeny.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20