Rola cytokin w indukcji i nasilaniu kacheksji nowotworowej

Abstract

Author(s): Monika Prendecka, Teresa MaÅ?ecka-Massalska

W przebiegu choroby nowotworowej szczególnie trudnym problemem jest kacheksja okre??lana jako wieloczynnikowy zespó?? zaniku mi????ni szkieletowych i tkanki t??uszczowej, który powoduje post??puj??c?? utrat?? masy cia??a co stanowi z??y czynnik rokowniczy w przebiegu choroby. Jako, ?e kacheksja nowotworowa dotyczy blisko dwóch trzecich wszystkich pacjentów chorych na raka i jest bezpo??redni?? przyczyn?? ich jednej pi??tej liczby zgonów ustalenie mechanizmów molekularnych i czynników zaanga?owanych w indukcj?? i nasilanie tego stanu wydaje si?? by?? istotnym i pilnym zagadnieniem. Kacheksja nowotworowa charakteryzuje si?? zwi??kszon?? proteoliz?? mi????ni oraz nasilon?? lipoliz?? dlatego w wielu przypadkach wi???e si?? ze zwi??kszon?? odpowiedzi?? zapaln??, w której po??rednicz?? cytokiny, takie jak interleukiny (IL-6 i IL-1), interferon- g (INF-g) oraz czynnik martwicy nowotworu a (TNF-a). Dlatego te?, poznanie kompleksowo??ci wspó??dzia??ania cytokin prozapalnych, ich wp??ywu na regulacj?? metabolizmu bia??kowego i t??uszczowego na poziomie molekularnym mo?e sta?? si?? przyczynkiem do opracowania skutecznych strategii leczenia kacheksji.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20