Rdzeniasty rak piersi (czesc II). Metody i wyniki leczenia

Abstract

Author(s): Beata Sas-Korczynska, Andrzej Stelmach, Piotr Skotnicki, Jerzy W. Mitus, Anna Patla, Tomasz Walasek, Elzbieta Luczynska, Elzbieta Pluta, Marian Reinfuss

Na podstawie danych literaturowych oraz obserwacji w??asnych w II cz????ci pracy przedstawiono metody leczenia chorych na rdzeniastego raka piersi (medullary breast carcinoma – MBC. Wykazano, ?e podstawowym sposobem post??powania terapeutycznego jest chirurgia z oszcz??dzeniem piersi (breast conserving therapy – BCT) skojarzona z pooperacyjn?? radioterapi??. Chorzy na typow?? posta?? MBC (T-MBC) w przypadku braku przerzutów w w??z??ach ch??onnych (pN0) nie wymagaj?? stosowania adjuwantowego leczenia systemowego; natomiast w przypadku zaj??cia w??z??ów ch??onnych (pN+) oraz chorzy na atypow?? posta?? MBC (A-MBC) s?? poddawani adjuwantowemu leczeniu systemowemu, zgodnie z obowi??zuj??cymi zasadami leczenia chorych na inwazyjne raki, które nie specjalnymi postaciami raka piersi (invasive carcinoma of no special type – IC-NST). Analiza wyników leczenia wykaza??a, ?e 10-letnie prze?ycia wynosz?? ponad 90% u chorych na T-MBC; natomiast w przypadku chorych na A-MBC wyniki s?? zdecydowanie gorsze. W pracy przedstawiono szczegó??owo problem A-MBC zwracaj??c uwag??, ?e wprawdzie rozpoznanie A-MBC mo?e by?? informacj?? maj??c?? znaczenie prognostyczne, jednak pozostaje to bez wp??ywu na obowi??zuj??ce decyzje terapeutyczne.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20