Rdzeniasty rak piersi (czesc I). Obraz mikroskopowy, populacyjny i kliniczny

Abstract

Author(s): Beata Sas-Korczynska, Andrzej Stelmach, Janusz Rys, Piotr Skotnicki, Jerzy W Mitus, Anna Patla, Elzbieta Pluta,Tomasz Walasek, Marian Reinfuss

Rdzeniasty rak piersi (medullary breast carcinoma – MBC) stanowi ok. 1% z??o??liwych nowotworów piersi. Rzadko???? jego wyst??powania powoduje, ?e wiele kwestii dotycz??cych tego nowotworu jest przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane pi??miennictwa, w tym równie? badania w??asne, w I cz????ci prezentowanej pracy omówiono epidemiologi?? MBC, ze szczególnym uwzgl??dnieniem cz??stszego wyst??powania MBC w populacji chorych na raka piersi wykazuj??cych mutacj?? genu supresorowego BRCA-1. Nast??pnie przedstawiono mikroskopowe kryteria rozpoznawania MBC, jego postaci typowej (TMBC) i atypowej (A-MBC) w oparciu o klasyfikacj?? WHO 2012, z uwzgl??dnieniem kryteriów opracowanych przez Ridolfiego i wsp. Omówiono cechy populacyjne TMBC (wiek), kliniczne (wielko???? guza w piersi, zaawansowanie lokoregionalne nowotworu), cechy mikroskopowe (stan w??z??ów ch??onnych – pN) oraz wybrane cechy immunohistochemicznie (ekspresja receptorów hormonalnych, genu c-erbB-2). Wykazano, ró?nice w charakterystyce klinicznej A-MBC i T-MBC. U chorych na AMBC cz????ciej obecne s?? nast??puj??ce cechy: zaawansowanie lokoregionalne nowotworu z guzem pierwotnym przekraczaj??cymi 5 cm ??rednicy i z obecno??ci?? przerzutów w w??z??ach ch??onnych pachowych, obecno???? ekspresji receptorów hormonalnych i c-erbB2.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20