RADIOTERAPIA W RAKU JAJNIKA ??? AKTUALNY STAN WIEDZY

Abstract

Author(s): Zbigniew Kojs, MichaÅ? Jankiewicz, SÅ?awa Szostek, MaÅ?gorzata Klimek

Na przestrzeni ostatnich dekad wyniki szeregu bada?? porównuj??cych profil bezpiecze??stwa i prze?ycia po napromienianiu ca??ej jamy brzusznej i chemioterapii, które nie wykaza??y wy?szo??ci radioterapii, a tak?e wprowadzenie nowych cytostatyków przyczyni??o si?? do tego, ?e podstaw?? leczenia po zabiegu operacyjnym i w przypadku nawrotu raka jajnika sta??a si?? chemioterapia. Pomimo post??pu w technikach operacyjnych u oko??o 70% chorych na zaawansowanego raka jajnika, które zareagowa??y na chemioterapi?? I rzutu dochodzi do nawrotu nowotworu. Wprowadzenie technik radioterapii umo?liwiaj??cych precyzyjne modulowanie rozk??adu dawki w obr??bie nowotworu i równocze??nie oszcz??dzenie struktur krytycznych przyczyni??o si?? do ponownego wzrostu zainteresowania radioterapi?? u chorych na raka jajnika. Cytowane w prezentowanym opracowaniu doniesienia dotycz?? radioterapii jako leczenia uzupe??niaj??cego, konsoliduj??cego, ratuj??cego (salvage radiotherapy) i paliatywnego. Stosowane aktualnie techniki napromieniania ca??ej jamy brzusznej przynios??y popraw?? w aspekcie dozymetrii, natomiast ocena klinicznych korzy??ci wymaga dalszych bada??. Z tego powodu radioterapia jako leczenie uzupe??niaj??ce i konsoliduj??ce nie jest stosowana w codziennej praktyce klinicznej, a publikowane prace dotycz?? najcz????ciej bada?? bez randomizacji i ma??ych grup chorych. W uwa?nie wyselekcjonowanych przypadkach nawrotów i przetrwa??ych, zlokalizowanych zmian u chorych na nie tylko platynoopornego raka jajnika napromienianie tzw. ratuj??ce jako metoda samodzielna lub skojarzona z wtórnym zabiegiem cytoredukcyjnym lub chemioterapi?? mo?e poprawi?? wyniki leczenia. Radioterapia paliatywna podobnie jak w nowotworach o innej lokalizacji znajduje zastosowanie w takich sytuacjach jak krwawienie z nacieku w miednicy, ból, duszno???? przy przerzutach do p??uc, objawy zespo??u ?y??y g??ównej górnej, przerzuty do ko??ci i do mózgu. W zlokalizowanych, niewielkich zmianach znajduje zastosowanie cybernetyczna mikroradiochirurgia.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20