RADIOTERAPIA W RAKU JAJNIKA – AKTUALNY STAN WIEDZY

Abstract

Author(s): Zbigniew Kojs, Michał Jankiewicz, Sława Szostek, Małgorzata Klimek

Na przestrzeni ostatnich dekad wyniki szeregu badań porównujących profil bezpieczeństwa i przeżycia po napromienianiu całej jamy brzusznej i chemioterapii, które nie wykazały wyższości radioterapii, a także wprowadzenie nowych cytostatyków przyczyniło się do tego, że podstawą leczenia po zabiegu operacyjnym i w przypadku nawrotu raka jajnika stała się chemioterapia. Pomimo postępu w technikach operacyjnych u około 70% chorych na zaawansowanego raka jajnika, które zareagowały na chemioterapię I rzutu dochodzi do nawrotu nowotworu. Wprowadzenie technik radioterapii umożliwiających precyzyjne modulowanie rozkładu dawki w obrębie nowotworu i równocześnie oszczędzenie struktur krytycznych przyczyniło się do ponownego wzrostu zainteresowania radioterapią u chorych na raka jajnika. Cytowane w prezentowanym opracowaniu doniesienia dotyczą radioterapii jako leczenia uzupełniającego, konsolidującego, ratującego (salvage radiotherapy) i paliatywnego. Stosowane aktualnie techniki napromieniania całej jamy brzusznej przyniosły poprawę w aspekcie dozymetrii, natomiast ocena klinicznych korzyści wymaga dalszych badań. Z tego powodu radioterapia jako leczenie uzupełniające i konsolidujące nie jest stosowana w codziennej praktyce klinicznej, a publikowane prace dotyczą najczęściej badań bez randomizacji i małych grup chorych. W uważnie wyselekcjonowanych przypadkach nawrotów i przetrwałych, zlokalizowanych zmian u chorych na nie tylko platynoopornego raka jajnika napromienianie tzw. ratujące jako metoda samodzielna lub skojarzona z wtórnym zabiegiem cytoredukcyjnym lub chemioterapią może poprawić wyniki leczenia. Radioterapia paliatywna podobnie jak w nowotworach o innej lokalizacji znajduje zastosowanie w takich sytuacjach jak krwawienie z nacieku w miednicy, ból, duszność przy przerzutach do płuc, objawy zespołu żyły głównej górnej, przerzuty do kości i do mózgu. W zlokalizowanych, niewielkich zmianach znajduje zastosowanie cybernetyczna mikroradiochirurgia.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20