Przyzwojaki regionu glowy i szyi – diagnostyka i leczenie

Abstract

Author(s): A Brzozowska, P Cisek, I Kordzińska-Cisek,Teresa Małecka-Massalska, M Mazurkiewicz

Przyzwojaki s¹ rzadkimi nowotworami neuroendokrynnymi wystêpuj¹cymi w wielu lokalizacjach, zarówno w rejonie g³owy i szyi jak i poza tym obszarem. Wiêkszooeæ przyzwojaków to guzy ³agodne, ale w 20% maj¹ charakter z³ooeliwy, manifestuj¹ce siê tendencj¹ do dawania przerzutów. Brak jest du¿ych prospektywnych randomizowanych badañ klinicznych, bêd¹cych podstaw¹ opracowania standardów leczenia przyzwojaków, szczególnie postaci z³ooeliwych. Doniesienia, przedstawiaj¹ce ró¿ne metody postêpowania w przyzwojakach, opieraj¹ siê jedynie na ma³ych grupach pacjentów. W poni¿szej pracy przedstawiono przegl¹d metod diagnostyki i leczenia przyzwojaków regionu g³owy i szyi, ze szczególnym uwzglêdnieniem radioterapii, która stanowi skuteczn¹ i bezpieczn¹ opcjê postêpowania w tych nowotworach.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20