Przyzwojaki regionu glowy i szyi – diagnostyka i leczenie

Abstract

Author(s): A Brzozowska, P Cisek, I KordziÅ?ska-Cisek,Teresa MaÅ?ecka-Massalska, M Mazurkiewicz

Przyzwojaki s¹ rzadkimi nowotworami neuroendokrynnymi wystêpuj¹cymi w wielu lokalizacjach, zarówno w rejonie g³owy i szyi jak i poza tym obszarem. Wiêkszooeæ przyzwojaków to guzy ³agodne, ale w 20% maj¹ charakter z³ooeliwy, manifestuj¹ce siê tendencj¹ do dawania przerzutów. Brak jest du¿ych prospektywnych randomizowanych badañ klinicznych, bêd¹cych podstaw¹ opracowania standardów leczenia przyzwojaków, szczególnie postaci z³ooeliwych. Doniesienia, przedstawiaj¹ce ró¿ne metody postêpowania w przyzwojakach, opieraj¹ siê jedynie na ma³ych grupach pacjentów. W poni¿szej pracy przedstawiono przegl¹d metod diagnostyki i leczenia przyzwojaków regionu g³owy i szyi, ze szczególnym uwzglêdnieniem radioterapii, która stanowi skuteczn¹ i bezpieczn¹ opcjê postêpowania w tych nowotworach.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20