PRZERZUTY DO M???D?KU U PACJENTA Z RAKIEM MIGDA?KA Z KONTROL?? LOKO-REGIONALN??

Abstract

Author(s): Anna Brzozowska, Bożena Jarosz, Urszula RadwaÅ?ska, Andrzej Mazurkiewicz, Maria Mazurkiewicz, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska

Wst??p. Rak migda??ka bardzo rzadko tworzy przerzuty do mózgu i tylko w 0,4% przypadków wyst??puj?? one w o??rodkowym uk??adzie nerwowym. Metody i wyniki. Przedstawiamy przypadek 69-letniego pacjenta z pierwotnym rakiem migda??ka, u którego w wyniku leczenia chirurgicznego i radioterapii pooperacyjnej uzyskano kontrol?? loko-regionaln??. Dwa lata po zako??czeniu leczenia wykryto dwie zmiany o charakterze przerzutowym w pó??kulach mó?d?ku. Po ich chirurgicznym usuni??ciu wdro?ono radioterapi??. Napromieniano ca??y mózg do dawki ca??kowitej 20 Gy w 5 frakcjach. 12 miesi??cy po zako??czeniu leczenia nie stwierdzono progresji choroby ani dalszych przerzutów zarówno w pierwotnej lokalizacji guza, jak i w o??rodkowym uk??adzie nerwowym. Wnioski. Nowotwory migda??ka tworz??ce przerzuty do mó?d?ku wyst??puj?? niezwykle rzadko. Napromienianie ca??ego mózgu po radykalnej resekcji tych zmian mo?e by?? korzystne dla chorych bez obecno??ci innych przerzutów czy wznowy miejscowej.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20