PRZERZUTY DO M???D?KU U PACJENTA Z RAKIEM MIGDA?KA Z KONTROL?? LOKO-REGIONALN??

Abstract

Author(s): Anna Brzozowska, Bo├ů┬╝ena Jarosz, Urszula Radwa├ů?ska, Andrzej Mazurkiewicz, Maria Mazurkiewicz, Ludmi├ů?a Grzybowska-Szatkowska

Wst??p. Rak migda??ka bardzo rzadko tworzy przerzuty do mózgu i tylko w 0,4% przypadków wyst??puj?? one w o??rodkowym uk??adzie nerwowym. Metody i wyniki. Przedstawiamy przypadek 69-letniego pacjenta z pierwotnym rakiem migda??ka, u którego w wyniku leczenia chirurgicznego i radioterapii pooperacyjnej uzyskano kontrol?? loko-regionaln??. Dwa lata po zako??czeniu leczenia wykryto dwie zmiany o charakterze przerzutowym w pó??kulach mó?d?ku. Po ich chirurgicznym usuni??ciu wdro?ono radioterapi??. Napromieniano ca??y mózg do dawki ca??kowitej 20 Gy w 5 frakcjach. 12 miesi??cy po zako??czeniu leczenia nie stwierdzono progresji choroby ani dalszych przerzutów zarówno w pierwotnej lokalizacji guza, jak i w o??rodkowym uk??adzie nerwowym. Wnioski. Nowotwory migda??ka tworz??ce przerzuty do mó?d?ku wyst??puj?? niezwykle rzadko. Napromienianie ca??ego mózgu po radykalnej resekcji tych zmian mo?e by?? korzystne dla chorych bez obecno??ci innych przerzutów czy wznowy miejscowej.

Share this article

44-7723-59-8358

Editors List

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 33

Onkologia i Radioterapia received 33 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20