Przerzut miesaka tarczycy do prawej komory i pnia plucnego ??? opis przypadku i przeglad literatury

Abstract

Author(s): Agnieszka Wojtkowska, Andrzej Tomaszewski, Piotr Adamczyk, Elzbieta Czekajska-Chehab, Andrzej Wysokinski

Nowotwory serca dzielimy na pierwotne i wtórne. Pierwotne zmiany nowotworowe w sercu s?? bardzo rzadkie, z cz??sto??ci?? wyst??powania w badaniach autopsyjnych 0,001–0,3%. Z kolei przerzuty nowotworowe do serca wyst??puj?? 20–40 razy cz????ciej i wykrywane s?? w badaniach autopsyjnych w??ród pacjentów z chorob?? nowotworow?? z cz??sto??ci?? 1,7–14% (??rednio 7,1%). Praca przedstawia przypadek 64-letniego pacjenta, u którego 8 miesi??cy wcze??niej wykonano resekcj?? naczyniakomi??saka tarczycy oraz cz????ciow?? resekcj?? p??uca lewego z powodu obecno??ci przerzutów. Nast??pnie pacjent poddany zosta?? serii radioterapii i chemioterapii. Z powodu objawów ze strony uk??adu sercowo-naczyniowego wykonano badanie echokardiograficzne, które wykaza??o obecno???? du?ej masy w prawej komorze i pniu p??ucnym. Nowotwory serca pozostaj?? bezobjawowe do czasu osi??gni??cia du?ych rozmiarów. W??a??ciwa diagnostyka objawów ze strony uk??adu sercowo-naczyniowego u chorych onkologicznych mo?e przyczyni?? si?? do ustalenia w??a??ciwego stopnia zaawansowania choroby i optymalizacji leczenia onkologicznego.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20