Prymitywny guz neuroektodermalny szyjki macicy ??? diagnostyka i terapia.

Abstract

Author(s): Michal Jankiewicz, Ewelina Kojs-Pasinska, Zbigniew Kojs

Wst??p. PNET (peripheral primitive neuroectodermal tumor) jest rodzin?? guzów wywodz??cych si?? z prymitywnej neuroektodermy. Lokalizacja tego typu guzów w ?e??skim narz??dzie rozrodczym jest niezwykle rzadka. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych mo?liwo??ci diagnostycznych oraz terapeutycznych w przypadku wyst??powania prymitywnego guza neuroektodermalnego zlokalizowanego w szyjce macicy doros??ych kobiet. Materia?? i metody. Analizie poddano publikacje polsko i angloj??zyczne z okresu 1987-2016. Wyniki. Opisano jedynie 12 przypadków izolowanego guza typu PNET zlokalizowanego w szyjce macicy. Dane zawarte w pi??miennictwie zestawiono w tabeli 1. Wnioski. PNET lokalizacji szyjkowej jest rzadkim nowotworem o z??ym rokowaniu wymagaj??cym specjalistycznego post??powania diagnostycznego celem prawid??owego rozpoznania oraz ró?nicowania. Du?a heterogenno???? nowotworów charakteryzuj??cych si?? niejednokrotnie wspólnymi cechach ujawniaj??cymi si?? w badaniach dodatkowych sprawiaj??, i? postawienie prawid??owej diagnozy cz??sto jest diagnostycznym wyzwaniem. Konieczno???? bada?? immunohistochemiczych z nierzadko pooperacyjnego materia??u, warunkuje post??powanie kliniczne i niejednokrotnie eliminuje przedoperacyjn?? chemioterapi?? z protoko??u leczniczego. Konieczno???? indywidualizacji oraz rozpoznanie na ró?nym etapie procesu diagnostycznoterapeutycznego sprawiaj?? i? nie mo?na mówi?? o jednym sztywnym protokole leczniczym co potwierdzaj?? doniesienia literaturowe. Analiza opisanych schematów terapeutycznych potwierdza zasadno???? radykalnego leczenia operacyjnego w pierwszej kolejno??ci z uzupe??niaj??c?? radiochemioterapi?? w przypadku lokalizacji tego typu guzów w szyjce macicy. Indukcyjna chemioterapia w nowotworach typu PNET o lokalizacji szyjkowej winna by?? zarezerwowana dla przypadków gdzie nie jest mo?liwa pierwotna radykalizacja zabiegu operacyjnego. Radioterapia jest cennym uzupe??nieniem procesu terapeutycznego.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20