PROBLEMY MEDYCZNE I ICH WPŁYW NA PRZEŻYCIE CHORYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ HOSPICYJNĄ W HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA W LUBLINIE W LATACH 2006-2010

Abstract

Author(s): Dorota Bańkowska-Polak

Pracę oparto na analizie materiału klinicznego chorych objętych opieką hospicjum stacjonarnego w Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej „Hospicjum Dobrego Samarytanina” w Lublinie w latach 2006–2010. Celem było określenie kategorii chorych wymagających leczenia w terminalnej fazie choroby nowotworowej w warunkach hospicjum stacjonarnego oraz określenie rodzaju i częstości problemów medycznych będących powodem przyjęcia do hospicjum stacjonarnego, lub występujących w trakcie pobytu w hospicjum. Końcowym etapem było określenie wpływu powyższych czynników na czas przeżycia. Rozkład umiejscowień nowotworów wśród objętych badaniem chorych jest poniekąd odzwierciedleniem sytuacji epidemiologicznej. Najczęstszymi problemami medycznymi były infekcje, wyniszcenie nowotworowe i delirim terminalne, które stwierdzano u połowy chorych. Ból dotyczył 90% chorych. Aż u 72,53% chorych występowały jednocześnie więcej niż 3 z ocenianych problemów. Wykazano również zależność statystyczną problemów medycznych i umiejscowienia nowotworu. Przerzuty do mózgu występowały itotnie częściej (p = 0.00000) w nowotworach piersi, czerniaku i płuc a dusznośc istotnie statystycznie (p = 0.00000) związana była z nowotworami płuc niż z inną lokalizacją nowotworu. Średni czas przeżycia chorych w hospicjum stacjonarnym wynosił 17,2 dnia a mediana 11 dni. Problemami medycznymi, których wystąpienie w sposób istotny statystycznie wpłynęło na czsa prezżycia w hospicjum stacjonarnym były: niewydolność nerek (p = 0.0001), zółtaczka (p = 0.001) i wodobrzusze (p = 0.008).

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20