PROBLEMY MEDYCZNE I ICH WP?YW NA PRZE?YCIE CHORYCH OBJ??TYCH OPIEK?? HOSPICYJN?? W HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA W LUBLINIE W LATACH 2006-2010

Abstract

Author(s): Dorota BaÅ?kowska-Polak

Prac?? oparto na analizie materia??u klinicznego chorych obj??tych opiek?? hospicjum stacjonarnego w Spo??ecznym Zak??adzie Opieki Hospicyjnej „Hospicjum Dobrego Samarytanina” w Lublinie w latach 2006–2010. Celem by??o okre??lenie kategorii chorych wymagaj??cych leczenia w terminalnej fazie choroby nowotworowej w warunkach hospicjum stacjonarnego oraz okre??lenie rodzaju i cz??sto??ci problemów medycznych b??d??cych powodem przyj??cia do hospicjum stacjonarnego, lub wyst??puj??cych w trakcie pobytu w hospicjum. Ko??cowym etapem by??o okre??lenie wp??ywu powy?szych czynników na czas prze?ycia. Rozk??ad umiejscowie?? nowotworów w??ród obj??tych badaniem chorych jest poniek??d odzwierciedleniem sytuacji epidemiologicznej. Najcz??stszymi problemami medycznymi by??y infekcje, wyniszcenie nowotworowe i delirim terminalne, które stwierdzano u po??owy chorych. Ból dotyczy?? 90% chorych. A? u 72,53% chorych wyst??powa??y jednocze??nie wi??cej ni? 3 z ocenianych problemów. Wykazano równie? zale?no???? statystyczn?? problemów medycznych i umiejscowienia nowotworu. Przerzuty do mózgu wyst??powa??y itotnie cz????ciej (p = 0.00000) w nowotworach piersi, czerniaku i p??uc a duszno??c istotnie statystycznie (p = 0.00000) zwi??zana by??a z nowotworami p??uc ni? z inn?? lokalizacj?? nowotworu. ??redni czas prze?ycia chorych w hospicjum stacjonarnym wynosi?? 17,2 dnia a mediana 11 dni. Problemami medycznymi, których wyst??pienie w sposób istotny statystycznie wp??yn????o na czsa prez?ycia w hospicjum stacjonarnym by??y: niewydolno???? nerek (p = 0.0001), zó??taczka (p = 0.001) i wodobrzusze (p = 0.008).

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20