POJEDYNCZA SESJA I KR??TKI KURS RADIOTERAPII W CELACH PALIATYWNYCH ZWI??KSZAJ?? RYZYKO B??LU PRZEBIJAJ??CEGO

Abstract

Author(s): Osamu Tanaka, Tomomi Kunieda, Yuzo Yamada, Yuko Yamada, Hironori Ichihashi, Eiichi Yama, Masayuki Matsuo

Cel. Celem pracy by??a analiza cz??sto??ci wyst??powania bólu przebijaj??cego po radioterapii w paliatywnym leczeniu bolesnych przerzutów do ko??ci oraz ocena (na podstawie opinii lekarza) czy pojedyncza sesja lub krótki kurs radioterapii zwi??kszaj?? ryzyko wyst??pienia takiej reakcji. Materia?? i metody. Do badania w????czono 34 kolejnych pacjentów leczonych paliatywnie za pomoc?? radioterapii. Zastosowano nast??puj??ce schematy leczenia: 8 Gy w jednej frakcji (n=5), 20 Gy w 5 frakcjach (n=11) oraz 30 Gy w 10 frakcjach (n=18). Ocen?? przeprowadzi?? radioterapeuta onkologiczny. Wyniki. O??miu z 34 (24%) chorych do??wiadczy??o bólu przebijaj??cego na przestrzeni 3 dni (mediana; zakres 2–6 dni). Ból rozpoczyna?? si?? zazwyczaj jeden dzie?? (mediana) po rozpocz??ciu napromieniania (dzie?? 2; zakres 1–3 dni). Wyst??powanie bólu przebijaj??cego odnotowano u 2 z 5 (40%) oraz u 4 z 11 (36%) chorych, którzy otrzymali odpowiednio 8 Gy i 20 Gy. Z kolei w grupie 18 pacjentów napromienianych do dawki ca??kowitej 30 Gy ten rodzaj bólu obserwowano u 2 osób (11%). Wnioski. Ból przebijaj??cy to cz??sta reakcja po napromienianiu zmian przerzutowych w ko??ciach w celach paliatywnych. Zastosowanie jednej frakcji lub krótkiego kursu radioterapii mo?e wi??za?? si?? z wy?szym ryzykiem wyst??pienia tego typu reakcji.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20