Odtwarzalno???? pozycji przy u?yciu maski termoplastycznej do systemu BrainLab w napromienianiu zmian ??r�dczaszkowych technik?? hipofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej

Abstract

Author(s): Klaudia Lewcio-SzczÄ?sna, Dominika Hempel, Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko

Zasadnicz?? kwesti?? w leczeniu zmian ??ródczaszkowych przy u?yciu hipofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej (ang. hypofractionated stereotactic radiotherapy, HSRT) jest dok??adne unieruchomienie pacjenta. Celem badania by??a ocena dok??adno??ci uk??adania pacjentów do napromieniania zmian ??ródczaszkowych metod?? HSRT pod kontrol?? radiograficzn?? przy u?yciu dost??pnych na rynku masek termoplastycznych do systemu BrainLab. W analizie retrospektywnej oceniono dane 32 chorych leczonych za pomoc?? HSRT w Zak??adzie Radioterapii Instytutu Onkologii w Warszawie. Wszystkich chorych unieruchamiano stosuj??c maski termoplastyczne BrainLab. Radiograficzne obrazy portalowe porównywano z cyfrowo rekonstruowanymi radiogramami DRR (Digital Reconstruction Radiographs) w celu oceny przesuni???? w czasie symulacji oraz przed wybranymi frakcjami napromieniania. Analizie poddano przesuni??cia w osach X (bocznej), Y (pod??u?nej) oraz Z (pionowej), okre??laj??cych izocentrum, a tak?e rotacj??. Obliczono warto??ci ??rednie i odchylenia standardowe. Wyniki oceniano wzgl??dem wieku i p??ci pacjentów oraz rodzaju zastosowanej maski stereotaktycznej. Zmiany u??o?enia mie??ci??y si?? w granicach tolerancji (mniej ni? 2 mm), zarówno przed leczeniem, jak i w trakcie HSRT. Najwi??ksze ??rednie odchylenia odnotowano w osiach Y i Z oraz podczas wst??pnych symulacji dla wszystkich pacjentów. Najwi??ksze ró?nice w rotacji g??owy obserwowano tak?e w czasie wst??pnych symulacji dla obu p??ci. Rotacja podczas realizacji leczenia zwi??ksza??a si?? wraz z wiekiem chorych. Wi??ksze b????dy u??o?enia we wszystkich osiach odnotowano dla pacjentów unieruchomionych przy u?yciu masek bez ustnika. Pomimo wyst??powania b????dów u??o?enia leczenie charakteryzowa??a bardzo du?a dok??adno????. Parametry przesuni???? nie przekracza??y marginesu tolerancji okre??lonego w Zak??adzie Radioterapii. W dalszej standaryzacji procedur SRT nale?y redukowa?? wyst??powanie b????dów u??o?enia.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20