OCENA SKUTECZNO??CI DZIA?ANIA PEMETREKSEDU NA KOM??RKI RAKA P?UC ORAZ PIERSI IN VITRO

Abstract

Author(s): Jolanta Rzymowska, Martyna RowiÅ?ska, Paulina Lacek

Tematem bada?? okre??lanie toksycznego dzia??ania pemetreksedu na komórki nowotworu p??uc i gruczo??u piersiowego in vitro. Choroby te s?? jednymi z najcz????ciej wyst??puj??cych chorób nowotworowych. Dotychczas w terapii raka piersi stosowano leczenie systemowe oraz terapie uzupe??niaj??ce, tj. hormonoterapi??, terapi?? celowan?? oraz chemioterapi??. W leczeniu uzupe??niaj??cym stosowane s?? schematy dwulekowe oraz trójlekowe. Powszechnie stosowane jest tak?e przeciwcia??o monoklonalne trastuzumab, czyli herceptyna [36]. Wa?nym pod wzgl??dem zachorowalno??ci nowotworem jest rak p??uc. Powstanie tego nowotworu poprzedza d??ugi, wieloetapowy proces, zwi??zany ze zmianami epigenetycznymi oraz genetycznymi. Jest to choroba niejednorodna histologicznie, biologicznie, molekularnie oraz klinicznie. Wyró?niamy dwa typy nowotworu p??uc: niep??askonab??onkowy NDRP, wyst??puj??cy najcz????ciej oraz rzadziej drobnokomórkowy SCLC. W??ród metod leczenia wyró?niamy chemioterapi??, post??powanie objawowe, chirurgi??, terapi?? molekularnie ukierunkowan??. W terapii NDRP najcz????ciej stosowany jest pemetreksed. Stosowane s?? tak?e przeciwcia??a monoklonalne tj. mitumomab oraz cetuksimab [36]. Lekiem, nad którym przeprowadzano badania jest pemetreksed. Jest on antymetabolitem kwasu foliowego, który w posiadaniu ma kilka punktów uchwytu, ka?dy charakteryzuje si?? znaczn?? cytotoksyczno??ci??. Jest to lek hamuj??cy syntez?? pirymidyn oraz puryn. Pemetreksed wi???e si?? silnie z bia??kami osocza. Powszechnie stosowany jest w terapii niedrobnokomórkowego nowotworu p??uc. Cz??sto kojarzony jest z pochodnymi platyny. Celem pracy by??o okre??lenie skuteczno??ci dzia??ania pemetreksedu, jako czynnika istotnego predykcyjnie, w odniesieniu do najcz????ciej wyst??puj??cych nowotworów: p??uc oraz piersi. Badania by??y prowadzone na 2 liniach komórek nowotworowych A549 - nowotwór p??uc, T47D - nowotwór piersi. Lini?? prawid??ow?? by??a linia Vero uzyskana z nab??onka nerki ma??py. Pemetreksed dodano do hodowli w dawkach 1, 10, 20 μg/ mL, w czasie 24, 48 i 72 godzin inkubacji. Do badania ?ywotno??ci komórek zastosowano b????kit trypanu. Otrzymane wyniki znalaz??y potwierdzenie w badaniach innych badaczy. Pemetreksed okaza?? si?? najbardziej skuteczny w terapii nowotworu p??uc. Lek wykaza?? dzia??anie toksyczne na komórki nowotworowe, a najkorzystniejsze wyniki otrzymano w linii A549. Substancja wykaza??a cytotoksyczne dzia??anie istotne statystycznie, a najskuteczniejsza by??a dawka 20 μg/mL. Pemetreksed mo?e by?? stosowany w terapii nowotworu piersi, jednak jego dzia??anie jest nie na tyle skuteczne, aby stosowa?? go w monoterapii. Okre??lenie toksyczno??ci pemetreksedu na komórki nowotworowe jest cennym czynnikiem prognostycznym oraz predykcyjnym.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20