Ocena b????du pozycjonowania pacjenta w masce BrainLab podczas radiochirurgii stereotaktycznej guz�w m�zgu

Abstract

Author(s): Klaudia Lewcio-SzczÄ?sna, Natalia SamoÅ?yk, Dominika Hempel, Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko

Wst??p. Podstawowym elementem planowania radiochirurgii stereotaktycznej (SRS) guzów mózgu jest dok??adne unieruchomienie g??owy pacjenta w celu zminimalizowania ruchów w trakcie napromieniania. Jedn?? z metod stabilizacji g??owy jak?? jest wykorzystanie maski termoplastycznej firmy BrainLab. Cel. Celem badania by??a analiza cz??sto??ci wyst??powania i charakteru b????dów u??o?enia chorych, a tak?e próba okre??lenia ich przyczyn u pacjentów poddanych jednofrakcyjnej radiochirurgii stereotaktycznej zmian w OUN z wykorzystaniem nieinwazyjnych masek termoplastycznych. Materia?? i metody. W badaniu wzi????o udzia?? 30 pacjentów leczonych w Zak??adzie Teleradioterapii CO-I im. Marii Sk??odowskiej- Curie w Warszawie (CO-I). Wszyscy pacjenci byli unieruchamiani z wykorzystaniem maski termoplastycznej Brain-Lab. Analizowano powtarzalno???? u??o?enia pacjentów podczas etapów planowania i realizacji SRS: symulacji wst??pnej, symulacji zasadniczej i na aparacie terapeutycznym. Brano pod uwag?? przesuni??cia w osiach: X – poprzecznej, Y – pod??u?nej, Z – pionowej, jak równie? oceniano rotacj?? g??owy w masce. Uzyskane dane by??y analizowane w odniesieniu do etapu leczenia, p??ci pacjentów oraz rodzaju wykorzystanej maski termoplastycznej (z gryzakiem lub bez niego). Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, i? wi??ksze przesuni??cia w ka?dej osi obserwowane by??y na etapie aparatu terapeutycznego w porównaniu do symulacji leczenia i w szczególno??ci dotyczy??y one osi Y i Z. Wszystkie z zaobserwowanych przesuni???? mie??ci??y si?? w granicy tolerancji b????du u??o?enia (2 mm) okre??lonej dla SRS w Zak??adzie Teleradioterapii CO-I. Najwi??ksze odchylenia w zakresie rotacji g??owy wyst??powa??y na etapach symulacji. Wykazano wi??ksze rozbie?no??ci w u??o?eniu g??owy w grupie pacjentów unieruchamianych przy u?yciu masek termoplastycznych nie wyposa?onych w gryzaki. Wnioski. Pomimo wyst??powania rozbie?no??ci w pozycjonowaniu pacjentów, przeprowadzona procedura SRS by??a w ka?dym przypadku leczeniem o najwy?szej jako??ci. Wypracowanie ujednoliconych standardów dotycz??cych techniki SRS pozwoli??oby w przysz??o??ci unikn???? rozbie?no??ci podczas pozycjonowania chorych w trakcie poszczególnych etapów leczenia. Leczenie z wykorzystaniem technik stereotaktycznych powinno by?? wykonywane przez zespó?? wykwalifikowanych i do??wiadczonych techników, co stanowi??oby gwarancj?? jako??ci SRS.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20