Melanomas of head and neck area (part II) - surgical and systemic treatment, treatment outcomes, prognostic factors In Polish: Czerniaki sluzowki terenu głowy i szyi (czesc II) – leczenie chirurgiczne i systemowe, wyniki leczenia, czynniki prognostyczne

Abstract

Author(s): Jerzy Wladysław Mitus , Marek Jasiowka, Tomasz Walasek, Elzbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Szadurska, Marian Reinfuss, Beata Sas-Korczynska

Pierwotnym postÄ™powaniem z wyboru w grupie chorych na Tel. 12 63 46 363, e-mail: [email protected] zlokalizowanego czerniaka Å›luzówek terenu gÅ‚owy i szyi (head and neck mucosal melanoma – HNMM) jest leczenie chirurgiczne, z próbÄ… usuniÄ™cia nowotworu w granicach zdrowych tkanek. Pomimo radykalnego leczenia operacyjnego, u znacznej części chorych nowotwór nawraca miejscowo, daje przerzuty regionalne oraz przerzuty odlegÅ‚e. W grupie chorych na HNMM zlokalizowanym w obrÄ™bie jamy nosa i zatok przynosowych stosowany jest klasyczny, radykalny zabieg chirurgiczny; alternatywÄ… chirurgii klasycznej jest chirurgia endoskopowa, oczywiÅ›cie w okreÅ›lonych sytuacjach klinicznych i przy speÅ‚nieniu odpowiednich warunków. W grupie chorych na HNMM zlokalizowanego w jamie ustnej, podstawowÄ… metodÄ… leczenia jest chirurgia ablacyjna, o różnym zasiÄ™gu, w zależnoÅ›ci od lokalizacji i zaawansowania procesu nowotworowego. Obecność przerzutów HNMM do regionalnych wÄ™zÅ‚ów chÅ‚onnych jest wskazaniem do ich usuniÄ™cia. Zalecenia National Comprehensive Cancer Network, podkreÅ›lajÄ… rolÄ™ profilaktycznej limfadenektomii u chorych na HNMM jamy ustnej, równoczeÅ›nie jednak nie widzÄ… potrzeby jej stosowania u chorych na HNMM jamy i zatok obocznych nosa. Chorzy na HNMM nie byli i czÄ™sto nadal nie sÄ…, wÅ‚Ä…czani do badaÅ„ klinicznych, jakie prowadzone sÄ… u chorych na czerniaka skóry. Zastosowanie adjuwantowego leczenia systemowego, chorych operowanych z powodu HNMM, wywoÅ‚uje wiele wÄ…tpliwoÅ›ci. Chorzy na HNMM w stadium uogólnionym i/lub nieoperacyjnym zaawansowanym miejscowo, czÄ™sto otrzymujÄ… leczenie systemowe, podobne jakie stosowane jest w przypadku czerniaka skóry; jednak odmienny obraz kliniczny, cechy histopatologiczne i istotne różnice molekularne, wskazujÄ… na konieczność innego rodzaju leczenia systemowego; jak dotÄ…d żadne leczenie systemowe, w tej grupie chorych, nie zostaÅ‚o uznane za efektywne. NadziejÄ™ na poprawÄ™ skutecznoÅ›ci leczenia chorych na uogólnionego i/lub nieoperacyjnego HNMM, budzi zastosowanie nowych leków w zakresie terapii celowanej (vemurafenib, dabrafenib, imatynib) oraz immunoterapii (ipilimumab, pembrolizumab, niwolumab). Wyniki leczenia chorych na HNMM sÄ… zÅ‚e i w porównaniu z wynikami leczenia w przypadku czerniaka skóry, sÄ… zdecydowanie gorsze; 5- letnie przeżycie caÅ‚kowite waha siÄ™ zazwyczaj od 20% do 40%.

Share this article

Editors List

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)