Melanomas of head and neck area (part II) - surgical and systemic treatment, treatment outcomes, prognostic factors In Polish: Czerniaki sluzowki terenu g??owy i szyi (czesc II) ??? leczenie chirurgiczne i systemowe, wyniki leczenia, czynniki prognostyczne

Abstract

Author(s): Jerzy WladysÅ?aw Mitus , Marek Jasiowka, Tomasz Walasek, Elzbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Szadurska, Marian Reinfuss, Beata Sas-Korczynska

Pierwotnym postÄÂ??powaniem z wyboru w grupie chorych na Tel. 12 63 46 363, e-mail: z5korczy@cyf-kr.edu.pl zlokalizowanego czerniaka ÅÂ??luzówek terenu gÅÂ??owy i szyi (head and neck mucosal melanoma – HNMM) jest leczenie chirurgiczne, z próbÄÂ?? usuniÄÂ??cia nowotworu w granicach zdrowych tkanek. Pomimo radykalnego leczenia operacyjnego, u znacznej czÄÂ??ÅÂ??ci chorych nowotwór nawraca miejscowo, daje przerzuty regionalne oraz przerzuty odlegÅÂ??e. W grupie chorych na HNMM zlokalizowanym w obrÄÂ??bie jamy nosa i zatok przynosowych stosowany jest klasyczny, radykalny zabieg chirurgiczny; alternatywÄÂ?? chirurgii klasycznej jest chirurgia endoskopowa, oczywiÅÂ??cie w okreÅÂ??lonych sytuacjach klinicznych i przy speÅÂ??nieniu odpowiednich warunków. W grupie chorych na HNMM zlokalizowanego w jamie ustnej, podstawowÄÂ?? metodÄÂ?? leczenia jest chirurgia ablacyjna, o różnym zasiÄÂ??gu, w zależnoÅÂ??ci od lokalizacji i zaawansowania procesu nowotworowego. ObecnoÅÂ??ÄÂ?? przerzutów HNMM do regionalnych wÄÂ??zÅÂ??ów chÅÂ??onnych jest wskazaniem do ich usuniÄÂ??cia. Zalecenia National Comprehensive Cancer Network, podkreÅÂ??lajÄÂ?? rolÄÂ?? profilaktycznej limfadenektomii u chorych na HNMM jamy ustnej, równoczeÅÂ??nie jednak nie widzÄÂ?? potrzeby jej stosowania u chorych na HNMM jamy i zatok obocznych nosa. Chorzy na HNMM nie byli i czÄÂ??sto nadal nie sÄÂ??, wÅÂ??ÄÂ??czani do badaÅÂ?? klinicznych, jakie prowadzone sÄÂ?? u chorych na czerniaka skóry. Zastosowanie adjuwantowego leczenia systemowego, chorych operowanych z powodu HNMM, wywoÅÂ??uje wiele wÄÂ??tpliwoÅÂ??ci. Chorzy na HNMM w stadium uogólnionym i/lub nieoperacyjnym zaawansowanym miejscowo, czÄÂ??sto otrzymujÄÂ?? leczenie systemowe, podobne jakie stosowane jest w przypadku czerniaka skóry; jednak odmienny obraz kliniczny, cechy histopatologiczne i istotne różnice molekularne, wskazujÄÂ?? na koniecznoÅÂ??ÄÂ?? innego rodzaju leczenia systemowego; jak dotÄÂ??d żadne leczenie systemowe, w tej grupie chorych, nie zostaÅÂ??o uznane za efektywne. NadziejÄÂ?? na poprawÄÂ?? skutecznoÅÂ??ci leczenia chorych na uogólnionego i/lub nieoperacyjnego HNMM, budzi zastosowanie nowych leków w zakresie terapii celowanej (vemurafenib, dabrafenib, imatynib) oraz immunoterapii (ipilimumab, pembrolizumab, niwolumab). Wyniki leczenia chorych na HNMM sÄÂ?? zÅÂ??e i w porównaniu z wynikami leczenia w przypadku czerniaka skóry, sÄÂ?? zdecydowanie gorsze; 5- letnie przeżycie caÅÂ??kowite waha siÄÂ?? zazwyczaj od 20% do 40%.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20