L??K PRZED OPERACJ?? GINEKOLOGICZN?? A PRZEBIEG OKRESU POOPERACYJNEGO

Abstract

Author(s): Urszula Sioma-Markowska, Sylwia Kubaszewska, Agnieszka Nowak-BrzeziÅ?ska, Mariola Machura, Violetta Skrzypulec-Plinta

Wst??p. Operacje ginekologiczne stanowi?? du?e obci???enie dla psychofizycznego zdrowia kobiety. Niezale?nie od wieku i wykszta??cenia obserwuje si?? w okresie przedoperacyjnym l??k i niepokój. Du?e nasilenie l??ku mo?e przyczyni?? si?? do komplikacji w przebiegu zarówno operacji, jak równie? okresu pooperacyjnego. Celem pracy by??a ocena stopnia nasilenia l??ku przedoperacyjnego i analiza wp??ywu l??ku na wyst??powanie powik??a?? w okresie pooperacyjnym. Materia?? i metody. Badaniem prospektywnym obj??to 184. kobiety w wieku pomi??dzy 18. a 80 r.?. leczonych operacyjnie z powodów schorze?? ginekologicznych, w okresie od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku. Badania prowadzono w oparciu o Amsterdamsk?? Skal?? L??ku Przedoperacyjnego i Zapotrzebowania na Informacje (APAIS) oraz analiz?? dokumentacji medycznej pacjenta. Opracowanie statystyczne danych wykonano w Zak??adzie Systemów Informatycznych Uniwersytetu ??l??skiego w Katowicach. Wyniki. Wysoki poziom l??ku przedoperacyjnego stwierdzono u 38.04% kobiet ze ??redni?? warto??ci?? poziomu l??ku wynosz??c?? 13.26±1.74. Wy?szy poziom l??ku stwierdzono w grupie kobiet powy?ej 60. roku ?ycia (10.86±2,68). 93.47% kobiet prezentowa??o ??redni i wysoki stopie?? zapotrzebowania na informacje dotycz??ce znieczulenia i przebiegu operacji. Wy?szy poziom l??ku koreluje dodatnio z wy?szym zapotrzebowaniem na informacje (r=.4104). ??rednie warto??ci poziomu l??ku i zapotrzebowania na informacje by??y wy?sze u kobiet poddawanych zabiegom ma??ym i ??rednim, znamiennie ni?sze u kobiet poddawanych zabiegom du?ym (p=0,005). Wczesne powik??ania po operacji wyst??pi??y u 3.26%, pó?ne (>3 doby) u 4.35% pacjentek z wysokim stopniem l??ku przedoperacyjnego (13.0±2,37 vs. 11.25±3.8 skala APAIS). Wnioski. Kobiety z wysokim poziomem l??ku ocenionym skal?? APAIS istotnie cz????ciej do??wiadcza??y powik??anego przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20