LĘK PRZED OPERACJĄ GINEKOLOGICZNĄ A PRZEBIEG OKRESU POOPERACYJNEGO

Abstract

Author(s): Urszula Sioma-Markowska, Sylwia Kubaszewska, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Mariola Machura, Violetta Skrzypulec-Plinta

Wstęp. Operacje ginekologiczne stanowią duże obciążenie dla psychofizycznego zdrowia kobiety. Niezależnie od wieku i wykształcenia obserwuje się w okresie przedoperacyjnym lęk i niepokój. Duże nasilenie lęku może przyczynić się do komplikacji w przebiegu zarówno operacji, jak również okresu pooperacyjnego. Celem pracy była ocena stopnia nasilenia lęku przedoperacyjnego i analiza wpływu lęku na występowanie powikłań w okresie pooperacyjnym. Materiał i metody. Badaniem prospektywnym objęto 184. kobiety w wieku pomiędzy 18. a 80 r.ż. leczonych operacyjnie z powodów schorzeń ginekologicznych, w okresie od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku. Badania prowadzono w oparciu o Amsterdamską Skalę Lęku Przedoperacyjnego i Zapotrzebowania na Informacje (APAIS) oraz analizę dokumentacji medycznej pacjenta. Opracowanie statystyczne danych wykonano w Zakładzie Systemów Informatycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyniki. Wysoki poziom lęku przedoperacyjnego stwierdzono u 38.04% kobiet ze średnią wartością poziomu lęku wynoszącą 13.26±1.74. Wyższy poziom lęku stwierdzono w grupie kobiet powyżej 60. roku życia (10.86±2,68). 93.47% kobiet prezentowało średni i wysoki stopień zapotrzebowania na informacje dotyczące znieczulenia i przebiegu operacji. Wyższy poziom lęku koreluje dodatnio z wyższym zapotrzebowaniem na informacje (r=.4104). Średnie wartości poziomu lęku i zapotrzebowania na informacje były wyższe u kobiet poddawanych zabiegom małym i średnim, znamiennie niższe u kobiet poddawanych zabiegom dużym (p=0,005). Wczesne powikłania po operacji wystąpiły u 3.26%, późne (>3 doby) u 4.35% pacjentek z wysokim stopniem lęku przedoperacyjnego (13.0±2,37 vs. 11.25±3.8 skala APAIS). Wnioski. Kobiety z wysokim poziomem lęku ocenionym skalą APAIS istotnie częściej doświadczały powikłanego przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20