LECZENIE SKOJARZONE RAKA PRZE?YKU

Abstract

Author(s): Michal Janiszewski, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska

Rak prze??yku jest nowotworem o z??ym rokowaniu (5-letnie prze?ycie dotyczy oko??o 10% chorych) i stanowi oko??o 2% wszystkich nowotworów w Polsce. Na ??wiecie zajmuje ósme miejsce pod wzgl??dem zachorowalno??ci oraz szóste pod wzgl??dem umieralno??ci w??ród nowotworów. Rak prze??yku jest nowotworem w którym wiele czynników wp??ywa na wybór strategii leczenia. Do tych czynników zaliczamy mi??dzy innymi stopie?? zaawansowania nowotworu jak i typ histopatologiczny. Podstawowe metody leczenia tego nowotworu to leczenie operacyjne oraz radiochemiotrapia. Jedn?? z najbardziej trudnych decyzji podejmowanych przy planowaniu leczenia jest ustalenie operacyjno??ci nowotworu i zwi??zanego z tym ustalenia dalszego post??powania. W niniejszym artykule dokonano przegl??du literatury potwierdzaj??cego skuteczno???? danego sposobu post??powania w zale?no??ci od stopnia zaawansowania i typu histopatologicznego nowotworu.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20