G???WNE ZMIANY PROTEOMU I METABOLOMU SUROWICY OBSERWOWANE W KRWI OS??B PODDANYCH RADIOTERAPII DOTYCZ?? WSKA?NIK??W STANU ZAPALNEGO I ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ ODZWIERCIEDLAJ??CYCH SYSTEMOW?? TOKSYCZNO???? PROMIENIOWANIA JONIZUJ??CEGO

Abstract

Author(s): Karol Jelonek, Monika Pietrowska, Piotr WidÅ?ak

Podstawowym celem radioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych poprzez napromienienie tkanki nowotworowej z uwzgl??dnieniem jedynie niezb??dnego marginesu. Pomimo tego, ?e obj??to???? napromienionych tkanek jest zazwyczaj niewielka w stosunku do ca??ego cia??a, efekty indukowane przez promieniowanie jonizuj??ce dotycz?? ca??ego organizmu i mog?? by?? obserwowane systemowo na poziomie molekularnych sk??adników krwi. O efektach promieniowania decyduje wielko???? dawki i obj??to???? napromienionych tkanek. Jednak intensywno???? zmian systemowych obserwowanych na poziomie ca??ego organizmu, na przyk??ad w krwi, zale?y równie? od swoistej radiowra?liwo??ci uszkodzonych tkanek oraz rodzaju i nasilenia odczynów toksycznych indukowanych przez promieniowanie. Systemowe efekty promieniowania mo?na rejestrowa?? na poziomie proteomu i metabolomu surowicy. Do analizy tych komponentów krwi wykorzystuje si?? zwykle tzw. „techniki wysokoprzepustowe“, do których nale??? przede wszystkim metody oparte o spektrometri?? mas. Celem niniejszej pracy jest przegl??d dost??pnych danych na temat swoistych zmian obserwowanych na poziomie proteomu i metabolomu surowicy u pacjentów onkologicznych eksponowanych na promieniowanie jonizuj??ce w trakcie radioterapii. Nie ulega w??tpliwo??ci, ?e obserwowane efekty s?? zwi??zane przede wszystkim z toksyczno??ci?? promieniowania, a w szczególno??ci z nasileniem odczynów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20