GŁÓWNE ZMIANY PROTEOMU I METABOLOMU SUROWICY OBSERWOWANE W KRWI OSÓB PODDANYCH RADIOTERAPII DOTYCZĄ WSKAŹNIKÓW STANU ZAPALNEGO I ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ ODZWIERCIEDLAJĄCYCH SYSTEMOWĄ TOKSYCZNOŚĆ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Abstract

Author(s): Karol Jelonek, Monika Pietrowska, Piotr Widłak

Podstawowym celem radioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych poprzez napromienienie tkanki nowotworowej z uwzględnieniem jedynie niezbędnego marginesu. Pomimo tego, że objętość napromienionych tkanek jest zazwyczaj niewielka w stosunku do całego ciała, efekty indukowane przez promieniowanie jonizujące dotyczą całego organizmu i mogą być obserwowane systemowo na poziomie molekularnych składników krwi. O efektach promieniowania decyduje wielkość dawki i objętość napromienionych tkanek. Jednak intensywność zmian systemowych obserwowanych na poziomie całego organizmu, na przykład w krwi, zależy również od swoistej radiowrażliwości uszkodzonych tkanek oraz rodzaju i nasilenia odczynów toksycznych indukowanych przez promieniowanie. Systemowe efekty promieniowania można rejestrować na poziomie proteomu i metabolomu surowicy. Do analizy tych komponentów krwi wykorzystuje się zwykle tzw. „techniki wysokoprzepustowe“, do których należą przede wszystkim metody oparte o spektrometrię mas. Celem niniejszej pracy jest przegląd dostępnych danych na temat swoistych zmian obserwowanych na poziomie proteomu i metabolomu surowicy u pacjentów onkologicznych eksponowanych na promieniowanie jonizujące w trakcie radioterapii. Nie ulega wątpliwości, że obserwowane efekty są związane przede wszystkim z toksycznością promieniowania, a w szczególności z nasileniem odczynów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20