ERYTROPOETYNA W LECZENIU NIEDOKRWISTO??CI W PRZEBIEGU NOWOTWOR??W Z?O??LIWYCH ??? CZY EWENTUALNE KORZY??CI PRZEWY?SZAJ?? RYZYKO?

Abstract

Author(s): Andrzej Majdan

Niedokrwisto???? wci??? stanowi istotne wyzwanie terapeutyczne, zwi??zane z leczeniem zaawansowanych stadiów nowotworów z??o??liwych. Przyczyny niedokrwisto??ci w przebiegu nowotworów maj?? najcz????ciej z??o?on?? i wieloczynnikow?? etiologi??. Najcz??stsz?? ich przyczyn?? jest, z jednej strony, interakcja guza z uk??adem immunologicznym organizmu, z drugiej za?? cytotoksyczny wp??yw stosowanego leczenia. Do konwencjonalnych sposobów zapobiegania i leczenia niedokrwisto??ci nale?y przetaczanie preparatów krwiopochodnych oraz suplementacja preparatów ?elaza. Metody te cz??sto nie s?? wystarczaj??co bezpieczne dla pacjenta, a ich skuteczno???? z ró?nych wzgl??dów bywa ograniczona. Od lat 80-tych XX wieku, analogi ludzkiego hormonu erytropoetyny (Epo) stymuluj??ce erytropoez?? (ang. erythropoiesis stimulationg agents – ESAs) znajduj?? zastosowanie w leczeniu niedokrwisto??ci typu normocytarnego, cz??sto wyst??puj??cej u chorych z zaawansowana niewydolno??ci?? nerek. Od tego czasu opracowano wiele innych wskaza?? do tego rodzaju terapii, m.in. w zakresie leczenia niedokrwisto??ci zwi??zanej z nowotworem (ang. CRA – cancer related anemia) oraz niedokrwisto??ci spowodowanej przez chemioterapi?? (ang. CIA – chemotherapy induced anemia). Pomimo dostrze?onych wielu korzy??ci, m.in. zwi??zanych ze spadkiem zapotrzebowania na KKCz oraz poprawy subiektywnej jako??ci ?ycia pacjentów, ten rodzaj anemii do dzi?? rodzi wiele kontrowersjii w fachowym pi??miennictwie. Przyczyn?? tego stanu rzeczy jest mo?liwe antyapoptoczne i proangiogenne dzia??anie ESAs, potwierdzone w wielu wieloo??rodkowych badaniach klinicznych. Dostrze?ono tak?e negatywne interakcje receptorów dla erytropoetyny (EPOR) z receptorami estrogenowymi oraz HER2. Istotnym problemem jest mo?liwo???? prozakrzepowego dzia??ania Niniejsza praca stanowi prób?? odpowiedzi na pytanie czy preparaty ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEpo) stanowi?? atrakcyjn?? i bezpieczn?? alternatyw?? w stosunku do stosowania KKCz i preparatów ?elaza u pacjentów onkologicznych. Przeanalizowano aktualne pi??miennictwo dotycz??ce mo?liwych korzy??ci i zagro?e??, zwi??zanych ze stosowaniem preparatów erytropoetyny, a tak?e aktualne wskazania do ich stosowania oraz rekomendacje co do cz??sto??ci i sposobów monitorowania tego rodzaju leczenia.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20