Dzia??anie chemioterapeutyczne i przeciwnowotworowe luteoliny

Abstract

Author(s): Jakub Knurek, Aleksandra Buchaj

Luteolina jest powszechnie wyst??puj??cym flawonoidem, który znajduje si?? w wielu rodzajach ro??lin, w tym owocach, warzywach i zio??ach leczniczych. Wyniki bada?? wskazuj??, ?e zwi??zek ten wykazuje selektywn?? cytotoksyczno???? w komórkach nowotworowych, nie uszkadzaj??c zdrowych, co jest rezultatem aktywno??ci chemoterapeutycznych i przeciwnowotworowych. W??ród mechanizmów powoduj??cych zniszczenie komórek nowotworowych kluczowym jest proces apoptozy. Luteolina wywo??uje apoptotyczn?? ??mier?? komórek poprzez dzia??anie szlaków zewn??trzkomórkowego i wewn??trzkomórkowego apoptozy i t??umienie mechanizmów prze?ycia komórek. Wzmacnia ona równie? dzia??anie wielu leków cytotoksycznych, natomiast hamuje enzymy rodziny cytochromu P450 CYP 1, ograniczaj??c mutagenn?? aktywacj?? czynników rakotwórczych. Dodatkowo zwi??zek ten zapobiega rozwojowi nowotworu poprzez dezaktywacj?? szlaków transkrypcyjnych istotnych dla komórek.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20