CZERNIAKI ??LUZ??WKI TERENU G?OWY I SZYI (CZ?????? I) ??? EPIDEMIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY, IMMUNOHISTOCHEMIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, DIAGNOSTYKA

Abstract

Author(s): Tomasz Walasek, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Szadurska, Marian Reinfuss, Mariusz WszoÅ?ek, Beata Sas-KorczyÅ?ska

Czerniaki ??luzówek terenu g??owy i szyi (head and neck mucosal melanoma – HNMM) stanowi?? zaledwie 0,03% wszystkich nowotworów z??o??liwych i 0,7%-1% wszystkich czerniaków. Rzadko???? wyst??powania powoduje, ?e wiele kwestii dotycz??cych tych nowotworów jest przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane pi??miennictwa, w I cz????ci prezentowanej pracy, omówiono epidemiologi?? HNMM, ze szczególnym uwzgl??dnieniem ich lokalizacji w terenie jamy ustnej oraz jamy nosa i zatok przynosowych. Zwrócono uwag?? na populacyjne ró?nice zachorowalno??ci na HNMM, wskazuj??ce na wysok?? zachorowalno???? w populacji azjatyckiej. Wykazano, ?e patogeneza HNMM jest zasadniczo nieznana, a jedynym podejrzewanym czynnikiem zwi??kszonego ryzyka rozwoju tego nowotworu jest ekspozycja na formaldehyd. Nast??pnie przedstawiono cechy populacyjne HNMM a wi??c zbli?on?? cz??sto???? wyst??powania u kobiet i m???czyzn oraz median?? wieku – 60-65 lat. Omówiono najcz??stsze objawy kliniczne: u chorych z HNMM jamy nosa i zatok przynosowych - niedro?no???? i wodnisty lub ropny wyciek z nosa, ci??g??e i progresywne krwawienia, bóle twarzy, ??zawienie oka, zaburzenia widzenia itp., a w grupie chorych na HNMM zlokalizowane w terenie jamy ustnej, p??askie zmiany barwnikowe lub zmiany guzkowe, cz??sto egzofityczne i owrzodzone. Przedstawiono, wynikaj??ce z danych pi??miennictwa, ryzyko rozwoju przerzutów HNMM do regionalnych w??z??ów ch??onnych, okre??laj??c je na 10-20% i przerzutów odleg??ych na 5-10%, w momencie rozpoznania. Wykazano, ?e rozpoznanie czerniaka ??luzówki opiera si?? g??ównie na wyniku badania mikroskopowego oraz na stwierdzeniu obecno??ci w guzie trzech markerów: proteiny S100, HMB-45 i Mela- A. Stwierdzono, ?e najcz??stsze anomalie molekularne charakterystyczne dla HNMM to mutacje NRAS i c-KIT. Przedstawiono równie? aktualn?? klasyfikacj?? zaawansowania HNMM (UICC 2010 rok) oraz zasady diagnostyki tych nowotworów.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20