CZERNIAK B?ONY ??LUZOWEJ NOSA I ZATOK ??? OPIS PRZYPADKU

Abstract

Author(s): Maciej KusiÅ?ski, Dorota Adamek-Nowak, Paulina Lepka, Klaudiusz Łuczak

Czerniak b??ony ??luzowej nosa to rzadki nowotwór z??o??liwy o bardzo z??ym rokowaniu. Rozwija si?? z melanocytów powsta??ych z komórek macierzystych grzebienia nerwowego, które w trakcie embriogenezy wraz z nerwami obwodowymi migruj?? do skóry, siatkówki i b??on ??luzowych. Czerniak b??ony ??luzowej nosa charakteryzuje si?? niespecyficznymi objawami i rozpoznawany jest zazwyczaj w zaawansowanym stadium. Dotyczy g??ównie pacjentów w 6.-7. dekadzie ?ycia. G??ówn?? metod?? leczenia jest pierwotna chirurgia, operacje w??z??owe szyi nie maj?? potwierdzonej skuteczno??ci i s?? ?ród??em kontrowersji. W leczeniu uzupe??niaj??cym stosuje si?? chemioterapi??, terapi?? biologiczn?? oraz radioterapi??, która daje potwierdzon?? dobr?? kontrol?? miejscow?? lecz nie wp??ywa istotnie na d??ugo???? prze?ycia, jak podaj?? najnowsze doniesienia. Przebieg kliniczny jest bardziej agresywny ni? czerniaka skóry. Mediana prze?ycia ca??kowitego wynosi 32 miesi??ce. W rozpoznaniu histopatologicznym podstawowym badaniem jest immunohistochemia. 53-letnia pacjentka zosta??a przyj??ta do Oddzia??u Laryngologicznego z powodu uporczywych krwawie?? z nosa. Przy przyj??ciu w badaniu endoskopowym stwierdzono guz o morfologii krwawi??cego polipa w prawym przewodzie nosowym ??rodkowym. W wyniku histopatologicznym pobranego wycinka: melanoma malignum amelanocyticum S-100/+/, Melan A/+/, HMB 45 /+/ pan CK /-/. W tomografii komputerowej twarzoczaszki opisano zmian?? guzowat?? obejmuj??c?? po stronie prawej przewód nosowy ??rodkowy oraz sitowie przednie, wpuklaj??c?? si?? do oczodo??u z zaznaczon?? destrukcj?? kostn??. Chor?? poddano radyklanemu leczeniu chirurgicznemu. Pomimo ujemnych marginesów operacyjnych w kontrolnym badaniu PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) wykazano cechy wznowy miejscowej oraz przerzutów odleg??ych osiem tygodni po zabiegu. Zastosowano radiochemioterapi?? paliatywn??.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20