CZERNIAK B?ONY ??LUZOWEJ NOSA I ZATOK ??? OPIS PRZYPADKU

Abstract

Author(s): Maciej Kusi├ů?ski, Dorota Adamek-Nowak, Paulina Lepka, Klaudiusz ├ů┬üuczak

Czerniak b??ony ??luzowej nosa to rzadki nowotwór z??o??liwy o bardzo z??ym rokowaniu. Rozwija si?? z melanocytów powsta??ych z komórek macierzystych grzebienia nerwowego, które w trakcie embriogenezy wraz z nerwami obwodowymi migruj?? do skóry, siatkówki i b??on ??luzowych. Czerniak b??ony ??luzowej nosa charakteryzuje si?? niespecyficznymi objawami i rozpoznawany jest zazwyczaj w zaawansowanym stadium. Dotyczy g??ównie pacjentów w 6.-7. dekadzie ?ycia. G??ówn?? metod?? leczenia jest pierwotna chirurgia, operacje w??z??owe szyi nie maj?? potwierdzonej skuteczno??ci i s?? ?ród??em kontrowersji. W leczeniu uzupe??niaj??cym stosuje si?? chemioterapi??, terapi?? biologiczn?? oraz radioterapi??, która daje potwierdzon?? dobr?? kontrol?? miejscow?? lecz nie wp??ywa istotnie na d??ugo???? prze?ycia, jak podaj?? najnowsze doniesienia. Przebieg kliniczny jest bardziej agresywny ni? czerniaka skóry. Mediana prze?ycia ca??kowitego wynosi 32 miesi??ce. W rozpoznaniu histopatologicznym podstawowym badaniem jest immunohistochemia. 53-letnia pacjentka zosta??a przyj??ta do Oddzia??u Laryngologicznego z powodu uporczywych krwawie?? z nosa. Przy przyj??ciu w badaniu endoskopowym stwierdzono guz o morfologii krwawi??cego polipa w prawym przewodzie nosowym ??rodkowym. W wyniku histopatologicznym pobranego wycinka: melanoma malignum amelanocyticum S-100/+/, Melan A/+/, HMB 45 /+/ pan CK /-/. W tomografii komputerowej twarzoczaszki opisano zmian?? guzowat?? obejmuj??c?? po stronie prawej przewód nosowy ??rodkowy oraz sitowie przednie, wpuklaj??c?? si?? do oczodo??u z zaznaczon?? destrukcj?? kostn??. Chor?? poddano radyklanemu leczeniu chirurgicznemu. Pomimo ujemnych marginesów operacyjnych w kontrolnym badaniu PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) wykazano cechy wznowy miejscowej oraz przerzutów odleg??ych osiem tygodni po zabiegu. Zastosowano radiochemioterapi?? paliatywn??.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20