Charakterystyka sluzowego raka piersi: cechy populacyjne, kliniczne i mikroskopowe oraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne

Abstract

Author(s): Beata Sas-Korczynska, Lukasz Strzepek, Piotr Skotnicki, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Jerzy W Mitus, Anna Patla, Elzbieta Pluta

Śluzowy rak piersi (mucinous breast carcinoma – MBC) jest zaliczany do nowotworów charakteryzujących się dobrym rokowaniem. Ten typ raka piersi występuje rzadko, co powoduje, że niektóre kwestie dotyczące rozpoznania, leczenia i rokowania są przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane piśmiennictwa przedstawiono epidemiologię oraz charakterystyczne cechy obrazu mikroskopowego MBC, ze szczególnym uwzględnieniem różnic jego czystej i mieszanej postaci. Omówiono charakterystyczne cechy kliniczne MBC, ze zwróceniem uwagi między innymi na wysoki odsetek chorych z niezaawansowanym procesem nowotworowym (ok.70%) oraz częste występowanie ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych i progesteronowych odpowiednio w około 80% i 70% przypadków). Wykazano, że u chorych na postać mieszaną MBC istotnie częściej, niż w porównaniu z chorymi ze stwierdzoną postacią czystą, obecne są przerzuty w węzłach chłonnych pachowych. Dane piśmiennictwa jednoznacznie wskazują, że postać mieszana, w porównaniu z postacią czystą MBC charakteryzuje się gorszym rokowaniem; 10-letnie przeżycia wahają się odpowiednio od 54% do 90% versus od 51% do 81%. Pomimo wątpliwości wynikających z tego, iż mieszana postać posiada cechy przypominające raka przewodowego naciekającego, to po uwzględnieniu przebiegu klinicznego, większość badaczy zalicza tą postać do wariantów MBC.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20