Charakterystyka ??luzowego raka piersi: cechy populacyjne, kliniczne i mikroskopoweoraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne.

Abstract

Author(s): Beata Sas-KorczyÅ?ska, Łukasz StrzÄ?pek, Piotr Skotnicki, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Jerzy W. MituÅ?, Anna Patla, Elżbieta Pluta

??luzowy rak piersi (mucinous breast carcinoma – MBC) jest zaliczany do nowotworów charakteryzuj??cych si?? dobrym rokowaniem. Ten typ raka piersi wyst??puje rzadko, co powoduje, ?e niektóre kwestie dotycz??ce rozpoznania, leczenia i rokowania s?? przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane pi??miennictwa przedstawiono epidemiologi?? oraz charakterystyczne cechy obrazu mikroskopowego MBC, ze szczególnym uwzgl??dnieniem ró?nic jego czystej i mieszanej postaci. Omówiono charakterystyczne cechy kliniczne MBC, ze zwróceniem uwagi mi??dzy innymi na wysoki odsetek chorych z niezaawansowanym procesem nowotworowym (ok.70%) oraz cz??ste wyst??powanie ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych i progesteronowych odpowiednio w oko??o 80% i 70% przypadków). Wykazano, ?e u chorych na posta?? mieszan?? MBC istotnie cz????ciej, ni? w porównaniu z chorymi ze stwierdzon?? postaci?? czyst??, obecne s?? przerzuty w w??z??ach ch??onnych pachowych. Dane pi??miennictwa jednoznacznie wskazuj??, ?e posta?? mieszana, w porównaniu z postaci?? czyst?? MBC charakteryzuje si?? gorszym rokowaniem; 10-letnie prze?ycia wahaj?? si?? odpowiednio od 54% do 90% versus od 51% do 81%. Pomimo w??tpliwo??ci wynikaj??cych z tego, i? mieszana posta?? posiada cechy przypominaj??ce raka przewodowego naciekaj??cego, to po uwzgl??dnieniu przebiegu klinicznego, wi??kszo???? badaczy zalicza t?? posta?? do wariantów MBC.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20