Brachyterapia raka prącia jako alternatywa leczenia chirurgicznego – opis przypadków i analiza piśmiennictwa

Abstract

Author(s): Izabela Kordzińska, Paulina Kozakiewicz, Paweł Cisek, Dariusz Kieszko, Mateusz Bilski, Michał Janiszewski, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Celem pracy była retrospektywna analiza 7 pacjentów z rakiem prącia, leczonych z zastosowaniem brachyterapii HDR oraz analiza piśmiennictwa dotyczącego zastosowania brachyterapii w tym nowotworze. Materiał i metody. Do analizy włączono 5 chorych leczonych brachyterapią śródtkankową i 2 leczonych brachyterapią kontaktową w latach 2012-2017. Dwóch chorych leczonych było uzupełniająco z powodu nieradykalności zabiegu operacyjnego, pozostali z powodu wznowy miejscowej po leczeniu chirurgicznym. U 3 chorych zastosowano uprzednio częściowe usunięcie prącia, zaś u pozostałych 3 wyłącznie wycięcie miejscowe. Pacjentów leczonych samodzielną brachyterapią śródtkankową napromieniano do dawki całkowitej 42-45 Gy, 2 razy dziennie, dawka frakcyjna 3Gy. Pacjenta leczonego samodzielną brachyterapią kontaktową napromieniano do dawki 45 Gy w 1 raz dziennie w 15 frakcjach po 3 Gy. Chorych leczonych w skojarzeniu z teleradioterapią napromieniano do łącznej dawki 60-66 Gy. Wyniki. W średnim okresie obserwacji wynoszącym 21 miesięcy (od 4 do 44 miesięcy) nie stwierdzono przypadków nawrotu miejscowego w okolicy leczonej. We wszystkich przypadkach udało się zachować narząd. U dwóch pacjentów stwierdzono nawrót choroby w postaci przerzutów. U jednego pacjenta wystąpiły przerzuty do płuc, u drugiego obustronne przerzuty do węzłów pachwinowych. Ostra toksyczność leczenia wystąpiła w maksymalnie III stopniu w skali RTOG (RadiationTherapyOncologyGroup) i dotyczyła skóry oraz śluzówek. Późne powikłania (wyłącznie w stopniu I w skali RTOG) obejmowały zwłóknienie i przebarwienie skóry prącia. Wnioski. Brachyterapia jest skuteczną i bezpieczną metoda leczenia oraz może stanowić alternatywę dla okaleczającego leczenia chirurgicznego.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20