Brachyterapia raka pr??cia jako alternatywa leczenia chirurgicznego ??? opis przypadk�w i analiza pi??miennictwa

Abstract

Author(s): Izabela KordziÅ?ska, Paulina Kozakiewicz, PaweÅ? Cisek, Dariusz Kieszko, Mateusz Bilski, MichaÅ? Janiszewski, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska

Celem pracy by??a retrospektywna analiza 7 pacjentów z rakiem pr??cia, leczonych z zastosowaniem brachyterapii HDR oraz analiza pi??miennictwa dotycz??cego zastosowania brachyterapii w tym nowotworze. Materia?? i metody. Do analizy w????czono 5 chorych leczonych brachyterapi?? ??ródtkankow?? i 2 leczonych brachyterapi?? kontaktow?? w latach 2012-2017. Dwóch chorych leczonych by??o uzupe??niaj??co z powodu nieradykalno??ci zabiegu operacyjnego, pozostali z powodu wznowy miejscowej po leczeniu chirurgicznym. U 3 chorych zastosowano uprzednio cz????ciowe usuni??cie pr??cia, za?? u pozosta??ych 3 wy????cznie wyci??cie miejscowe. Pacjentów leczonych samodzieln?? brachyterapi?? ??ródtkankow?? napromieniano do dawki ca??kowitej 42-45 Gy, 2 razy dziennie, dawka frakcyjna 3Gy. Pacjenta leczonego samodzieln?? brachyterapi?? kontaktow?? napromieniano do dawki 45 Gy w 1 raz dziennie w 15 frakcjach po 3 Gy. Chorych leczonych w skojarzeniu z teleradioterapi?? napromieniano do ????cznej dawki 60-66 Gy. Wyniki. W ??rednim okresie obserwacji wynosz??cym 21 miesi??cy (od 4 do 44 miesi??cy) nie stwierdzono przypadków nawrotu miejscowego w okolicy leczonej. We wszystkich przypadkach uda??o si?? zachowa?? narz??d. U dwóch pacjentów stwierdzono nawrót choroby w postaci przerzutów. U jednego pacjenta wyst??pi??y przerzuty do p??uc, u drugiego obustronne przerzuty do w??z??ów pachwinowych. Ostra toksyczno???? leczenia wyst??pi??a w maksymalnie III stopniu w skali RTOG (RadiationTherapyOncologyGroup) i dotyczy??a skóry oraz ??luzówek. Pó?ne powik??ania (wy????cznie w stopniu I w skali RTOG) obejmowa??y zw??óknienie i przebarwienie skóry pr??cia. Wnioski. Brachyterapia jest skuteczn?? i bezpieczn?? metoda leczenia oraz mo?e stanowi?? alternatyw?? dla okaleczaj??cego leczenia chirurgicznego.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20