BADANIA KONTROLNE PRZEPROWADZANE PRZEZ RADIOTERAPEUT??W ONKOLOGICZNYCH PO ZAKO??CZENIU RADIOTERAPII W JAPONII

Abstract

Author(s): Osamu Tanaka, Eiichi Yama, Hironori Ichihashi, Yuzo Yamada, Junichi Ando, Takayoshi Iida, Masayuki Matsuo

Ze wzgl??du na niewielk?? liczb?? radioterapeutów w Japonii w niektórych przypadkach nie jest mo?liwe wykonanie przez nich bada?? kontrolnych po zako??czeniu radioterapii. Badanie ankietowe przeprowadzono w celu poznania preferencji pacjentów zwi??zanych z odbyciem bada?? kontrolnych na oddziale radioterapii w dodatku do bada?? przeprowadzanych przez lekarza prowadz??cego po sesjach napromieniania oraz okre??lenia rodzaju pacjentów oczekuj??cych tego typu kontroli. Cel: Celem pracy by??o poznanie oczekiwa?? pacjentów zwi??zanych z badaniami kontrolnymi na oddziale radioterapii. Materia?? i metody: Badanie ankietowe w grupie 109 chorych przeprowadzono w celu okre??lenia liczby pacjentów oczekuj??cych bada?? kontrolnych na oddziale radioterapii podobnych do tych przeprowadzanych na oddziale lekarza prowadz??cego. Wyniki: Ch???? odbycia bada?? kontrolnych deklarowa??o 43% chorych. Liczba m???czyzn oczekuj??cych kontroli na obu oddzia??ach by??a istotna statystycznie. Chorzy z nowotworami mózgu nie zg??aszali ch??ci odbycia bada?? kontrolnych na obu oddzia??ach. Odnotowano du??? ró?norodno???? w oczekiwaniach pacjentów odno??nie do odbycia kontroli na oddziale radioterapii. Wnioski: Ogólnie rzecz bior??c 43% chorych ma nadziej?? na powtórn?? wizyt??. Obecne warunki w Japonii wymagaj?? naprawy.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20